Skip to: site menu | section menu | main content

Wergeland Krog Naturkart

                                                    Konsulenttjenester innen biologi og naturforvaltning...

2023


WKN_Rapport_2023_5


Wergeland Krog, Ola. M.& Jan Ingar Båtvik 2023. Evjesund i Rygge, VA-tiltak i sjøen. Kartlegging av marint naturmangfold og konsekvensvurdering av tiltaket. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2023-5: 16 s. + 1 vedlegg.


WKN_Rapport_2023_4


Wergeland Krog, Ola. M.& Jan Ingar Båtvik 2023. Botnekilen Småbåthavn. Kartlegging av marint og terrestrisk naturmangfold og konsekvensvurdering ved utvidelse av småbåthavna. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2023-4: 31 s. + 5 vedlegg.


WKN_Rapport_2023_3


Wergeland Krog, Ola. M. 2023. Hule eiker i Fredrikstad V.  Skjøtselstiltak.  Wergeland Krog Naturkart Rapport 2023-3: 85 s.WKN_Rapport_2023_2


Wergeland Krog, Ola. M.& Jan Ingar Båtvik 2023. Bokerøya småbåthavn. Marint naturmangfold, kartlegging og konsekvensutredning av utvidelse av båthavna. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2023-2: 25 s. + 8 vedlegg.


WKN_Rapport_2023_1


Wergeland Krog, Ola. M.& Jan Ingar Båtvik 2023. Bukkholmen brygge. Marint naturmangfold, kartlegging og konsekvensutredning av eksisterende bryggeanlegg. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2023-1: 13 s.WKN_Notat_2023_6

Wergeland Krog, Ola. M. 2023. Skjøtselstiltak og status for ballastplanter på Røds Brug, Fredrikstad 2023. Wergeland Krog Naturkart Notat 2023-6: 11 s + 2 vedlegg.WKN_Notat_2023_5

Wergeland Krog, Ola. M. 2023. Naturfaglig notat vedrørende søknad om oppføring av brygge ved Bjørnsvikveien 18, Bærum kommune. Wergeland Krog Naturkart Notat 2023-5: 2 s + 2 vedlegg.

WKN_Notat_2023_4

Wergeland Krog, Ola. M. 2023. Kabeltrasé fra Nes til høyspentledningen ved Stasholtet. Kartlegging av solblom Arnica montana (EN) og andre rødlistede eller sårbare arter. Wergeland Krog Naturkart Notat 2023-4: 6 s.


WKN_Notat_2023_3

Wergeland Krog, Ola. M. 2023. Norfest -fiberkabelen for Tampnet Inc. KP 20 - 29,7 - En utdyping av konsekvensene av tiltaket for naturmangfoldet. Wergeland Krog Naturkart Notat 2023-3: 3 s.

WKN_Notat_2023_2

Wergeland Krog, Ola. M. 2023. Visuell kartlegging marin fauna KP 20 - KP 29,7 Tisler - svenskegrensen. Wergeland Krog Naturkart Notat 2023-2: 4 s + 1 vedlegg.

WKN_Notat_2023_1

Wergeland Krog, Ola. M. 2023. Andersdammen biotopvernområde. Detaljreguleringsplan boligbygging. Konsekvensvurdering. Wergeland Krog Naturkart Notat 2023-1: 4 s.2022

WKN_Rapport_2022_7


Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2022. Slevik småbåthavn. Kartlegging av marint naturmangfold, konsekvensvurdering av planlagt bryggeanlegg. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2022-7: 15 s.WKN_Rapport_2022_6


Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2022. Kartlegging av marine naturtyper innenfor tre prioriterte områder i Sarpsborg kommune.  Wergeland Krog Naturkart Rapport 2022-6: 13 s.WKN_Rapport_2022_5


Wergeland Krog, Ola. M. & Hardeng, Geir 2022. Supplerende naturtypekartlegging i Halden kommune 2021 - 2022. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2022-5: 19 s.

WKN_Rapport_2022_4


Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2022. Pollesundet Bryggeforetak. Kartlegging av marint naturmangfold, konsekvensvurdering av planlagt bryggeanlegg. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2022-4: 13 s.

WKN_Rapport_2022_3


Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2022. Områderegulering Frier Vest. Flytting av småvasskrans Zannichellia palustris ssp. palustris - resultatkontroll 2022. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2022-3: 14 s.

WKN_Rapport_2022_2


Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2022. Hvaler-Krabbe AS. Kartlegging av marint naturmangfold i forbindelse med planlegging av et oppforingsanlegg (krabbepark) for taskekrabbe på Stuevikgrunnene, Hvaler. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2022-2: 11 s. + 5 vedlegg.
WKN_Rapport_2022_1


Wergeland Krog, Ola. M. & Halvorsen, Tormod 2022. Hule eiker i Fredrikstad IV. Skjøtselstiltak. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2022-1: 32 s.
WKN_Notat_2022_5

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2022. Status for gjennomførte skjøtselstiltak på Røds Brug i 2022. Wergeland Krog Naturkart Notat 2022-5: 11 s. + 2 vedlegg.

WKN_Notat_2022_4

Wergeland Krog, Ola. M. & Halvorsen, Tormod 2022. Sikring av tre eiker på Gressvik kirkes gravplass. Wergeland Krog Naturkart Notat 2022-4: 5s + 1 vedlegg.

WKN_Notat_2022_3

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2022. Tilleggsundersøkelse rødlistearter og hensynskrevende naturforekomster i forbindelse med utvidelse av anleggsområdet RV.4 Roa - Gran grense. Wergeland Krog Naturkart Notat 2022-3: 8s + 2 vedlegg.
WKN_Notat_2022_2

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2022. Værste utvikling AS (VUAS) m/samarbeidspartnere, planlegger nye boligområder på Glombo i Fredrikstad kommune kalt FMV-5 og FMV-6. I reguleringsplanen inngår to bryggeanlegg for fritidsbåter, og WK Naturkart har i den forbindelse gjort en kartlegging av naturverdier i elva der disse er tenkt plassert. Resultatet av kartleggingen følger nedenfor. Wergeland Krog Naturkart Notat 2022-2: 4s.WKN_Notat_2022_1

Wergeland Krog, Ola. M. 2022. I forbindelse med bygging av ny ambulansestasjon i Sarpsborg, har kommunen behov for bistand til å vurdere sjansen for bevaring av fem store bøketrær samt to store almetrær på sørvestsiden av Sarpsborg helsehus (tidligere Sarpsborg sykehus) i Sarpsborg kommune, Østfold. Wergeland Krog Naturkart Notat 2022-1: 5s + 2 vedlegg.2021WKN_Rapport_2021_9

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Sarpsborg Seilforening. Kartlegging av marint naturmanfold ved foreningens bryggeanlegg i Løkkevika, Sarpsborg. Røds Brug.  Skjøtselsplan 2021 – 2026. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2021-9: 10 s. + 2 vedlegg.
WKN_Rapport_2021_8

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Kartlegging av marint naturmangfold, konsekvensvurdering ved utskifting av brygger. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2021-8: 16 s. + 4 vedlegg.


WKN_Rapport_2021_7

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Riksvei 4 (RV 4) Roa – Gran. Kartlegging av fremmede arter. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2021-7: 13 s.


WKN_Rapport_2021_6

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Nexans AS, Halden. Kartlegging av marint naturmangfold som grunnlag for detaljreguleringsplan. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2021-6: 10 s.
WKN_Rapport_2021_5

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Områderegulering Frier Vest. Flytting av småvasskrans Zanichellia palustris. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2021 - 5: 14 s.WKN_Rapport_2021_4

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Solnes, Melsombukta. Kartlegging av marint naturmangfold, konsekvensvurdering av utbyggingsplan for området. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2021 - 4: 16 s. + 3 vedlegg.


WKN_Rapport_2021_3

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Sjøledning Åros – Slemmestad. Kartlegging av marint naturmangfold ved Åros som grunnlag for valg av trasé for planlagt sjøledning. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2021-3: 15 s. + 2 vedlegg.


WKN_Rapport_2021_2

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Sjøledning Bergerbukta - Sand. Kartlegging av marint naturmangfold, konsekvensvurdering av valgt trasé samt forslag til avbøtende tiltak. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2021-2: 20 s. + 5 vedlegg.

WKN_Rapport_2021_1

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Røds Brug.  Skjøtselsplan 2021 – 2026. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2021-1: 10 s.


WKN_Notat_2021_3

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Pilotprosjekt – forberedelser til flytting av rødlistearten småvasskrans Zannichellia palustris ssp. palustris i Frierfjorden, Bamble kommune, i forbindelse med utvikling av industriområdet Frier Vest. Wergeland Krog Naturkart Notat 2021 - 3: 16 s.
WKN_Notat_2021_2

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Diskusjonsgrunnlag til plan for flytting av rødlistearten småvasskrans Zannichellia palustris ssp. palustris i Frierfjorden, Bamble kommune, i forbindelse med utvikling av industriområdet Frier Vest. Wergeland Krog Naturkart Notat 2021 - 2: 3 s.
WKN_Notat_2021_1

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar 2021. Detaljreguleringsplan for bygging av hytter. Vurdering av konsekvenser for amfibier i plan- og influensområdet, samt forslag til avbøtende og habitatforbedrende tiltak. Stensvikfjellet, Fredrikstad kommune, Viken. Wergeland Krog Naturkart Notat 2021 - 1: 5 s. + 2 vedlegg.
2020


WKN_Rapport_2020_15

Wergeland Krog, Ola. M. & Båtvik, Jan Ingar. 2020. Røds Brug i Fredrikstad. Skjøtselstiltak 2020. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020 -15: 34 s.


WKN_Rapport_2020_14

Wergeland Krog, Ola M. & Jan Ingar Båtvik 2020. Møystad vei 10, Ostøya, Bærum kommune. Naturmangfoldregistrering. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020 - 14: 18 s.


WKN_Rapport_2020_13

Wergeland Krog, Ola M. & Jan Ingar Båtvik 2020. Områderegulering Frier Vest. Detaljkartlegging av småvasskrans Zannichellia palustris. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020 - 13: 18 s.


WKN_Rapport_2020_12

Wergeland Krog, Ola M. & Jan Ingar Båtvik 2020. Ny Nerlandsøybru. Konsekvensutredning tema marint naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020 - 12: 29 s. + 3 vedl. 3 s.


WKN_Rapport_2020_11

Wergeland Krog, Ola. M. & Jan Ingar Båtvik 2020. Botnekilen Småbåthavn. Kartlegging av marint og terrestrisk naturmangfold i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020-11: 25 s. + 5 vedlegg (6 s.).


WKN_Rapport_2020_10

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, K.M. 2020. Ny fergekai i Brevik sentrum, Porsgrunn kommune. Konsekvensvurdering tema marint naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020 - 10: 19 s.WKN_Rapport_2020_9

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, K.M. 2020. Ny fergekai på Sandøya, Porsgrunn kommune. Konsekvensvurdering tema marint naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020 - 9: 27 s.


WKN_Rapport_2020_8

Wergeland Krog, O.M. & Jan Ingar Båtvik 2020. Vestjordet Bryggesameie. Kartlegging av marint naturmangfold samt konsekvensvurdering av mudring og utskifting av flytebrygge. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020-8: 16 s. + 2 vedlegg 2 s.
WKN_Rapport_2020_7

Wergeland Krog, O.M. og Båtvik, J.I. 2020. Brønnøya, Asker. Vurdering av konsekvenser for marint naturmangfold av utlagt sand på tre badestrender. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020-7: 10 s.
WKN_Rapport_2020_6

Wergeland Krog, O.M. & Båtvik, J.I. 2020. Holmen slipp, Asker. Kartlegging av naturmangfold og vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet ved planlagt forsterkning av elvefronten. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020 - 6: 15 s. + 1 vedlegg, 2 s.
WKN_Rapport_2020_5

Wergeland Krog, O.M. og Båtvik, J.I. 2020. Ny brannstasjon i Halden. Kartlegging av naturmangfold på en aktuell lokalitet på Remmen. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020 - 5: 15 s. + 4 vedlegg.

WKN_Rapport_2020_4

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, K.M. 2020. Nye fergekaier på Sandøya og i Brevik sentrum, Porsgrunn kommune. Konsekvensutredning tema marint naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020 - 4: 30 s.

WKN_Rapport_2020_3

Wergeland Krog, O.M. og Båtvik, J.I. 2019. Detaljregulering kvartalet Høydaveien Triovingveien i Moss, kartlegging av grøntområder. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020-3: 8 s.

WKN_Rapport_2020_2

Wergeland Krog, O.M. & Båtvik, J.I. 2020. Bauen, Ingerøy, Sarpsborg. Kartlegging av marint naturmangfold og konsekvensvurdering av mudringstiltak. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020-2: 18 s.

WKN_Rapport_2020_1

Wergeland Krog, O.M. 2019. Hule eiker i Fredrikstad III. Skjøtselstiltak. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2020-1: 17 s.


2019


WKN_Rapport_2019_17

Wergeland Krog, O.M. & Båtvik, J.I. 2019. Versvika, Porsgrunn. Midlertidig, flytende kaianlegg – vurdering av konsekvenser for marint naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019 - 17: 18 s. + 3 vedlegg.
WKN_Rapport_2019_16

Wergeland Krog, O.M. & Båtvik, J.I. 2019. Skar – Værbau, Ullerøy. Kartlegging av marint naturmangfold og konsekvensvurdering av utvidelse av småbåthavn. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-16: 17 s. + 1 vedlegg.
WKN_Rapport_2019_15

Wergeland Krog, O.M. & Båtvik, J.I. 2019. Evjesund, Rygge. Kartlegging av marint naturmangfold og konsekvensvurdering av mudringstiltak. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-15: 12 s. + 1 vedlegg.
WKN_Rapport_2019_14

Wergeland Krog, O.M. & Båtvik, J.I. 2019. Berganodden, Sandefjord. Kartlegging av marint naturmangfold og konsekvensvurdering av mudringstiltak. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-14: 14 s. + 2 vedlegg.
WKN_Rapport_2019_13

Wergeland Krog, O.M. 2019. Dalsethaugen, Rollag. Kartlegging av naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-13: 12 s.

WKN_Rapport_2019_12

Båtvik, J.I. & Wergeland Krog, O.M. 2019. Kommunale veier i Fredrikstad. Kartlegging av artsrike veikanter. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-12: 26 s. + 2 vedl.
WKN_Rapport_2019_11

Wergeland Krog, O.M. & Båtvik, J.I. 2019. Versvika, Porsgrunn. Midlertidig kaianlegg – vurdering av konsekvenser for marint naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019 - 11: 15 s. + 2 vedlegg.
WKN_Rapport_2019_10

Wergeland Krog, O.M. & Båtvik, J.I. 2019. Stensvikfjellet, Fredrikstad. Detaljreguleringsplan, tema naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-10: 20 s.
WKN_Rapport_2019_9

Wergeland Krog, O.M. 2019. Gravearbeider inntil eik ved Haugeveien 2, Sarpsborg. Konsekvensanalyse og avbøtende tiltak. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-9: 8 s.
WKN_Rapport_2019_8

Wergeland Krog, O.M. og Båtvik, J.I. 2019. Hankøbukta, Fredrikstad. Kartlegging av ålegraseng i forbindelse med bryggeutvidelse. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-8: 7 s.
WKN_Rapport_2019_7

Wergeland Krog, O.M. 2019. Brokkurt i Grimkellsgate i Sarpsborg. vurdering av tiltak for bevaring ved opprusting av gate og fortau. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-7: 9s.
WKN_Rapport_2019_6

Wergeland Krog, O.M. 2019. Bane NOR, Moss sentrum (SMS6). Kartlegging og fjerning av fremmede arter. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-6: 7s. + 1 vedlegg.
WKN_Rapport_2019_5

Wergeland Krog, O.M. 2019. Melleby i Trøgstad. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med nydyrking. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-5: 9s.
WKN_Rapport_2019_4

Wergeland Krog, O.M. og Båtvik, J.I. 2019. Hurum Brygge. Konsekvensutredning tema marint naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-4: 31s.
WKN_Rapport_2019_3

Wergeland Krog, O.M. og Båtvik, J.I. 2019. Fossum Gårdstun, Ankerveien 201, Bærum kommune. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med byggeplaner. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-3: 12s. + 1 vedlegg.
WKN_Rapport_2019_2

Wergeland Krog, O.M. 2019. Risøyhavna, Stavern. Regulering av strandsone - vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-2: 15s. + 3 vedlegg.
WKN_Rapport_2019_1

Wergeland Krog, O.M. 2019. Hule eiker i Fredrikstad II. Skjøtselstiltak.  Wergeland Krog Naturkart Rapport 2019-1: 27s.
WKN_Notat_2019_1

Wergeland Krog, O.M. 2019. Områderegulering Frier Vest. Vurdering av tiltakets konsekvenser for kjente naturtypelokaliteter. Wergeland Krog Naturkart Notat 2019 - 1: 12s.


2018WKN_Rapport_2018_15

Wergeland Krog, O.M. og Schulze, P.E. 2018. Områderegulering Frier vest. Kartlegging av marint naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-15: 23s. + vedlegg.
WKN_Rapport_2018_14

Wergeland Krog, O.M. 2018. Loen vest - Solvik. Konsekvensutredning tema naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-14: 27s.

WKN_Rapport_2018_13

Wergeland Krog, O.M. 2018. Spydeberg miljødeponi AS, Alternativ III.  Konsekvensvurdering tema naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-13: 17s.
WKN_Rapport_2018_12

Wergeland Krog, O.M. 2018. Hjellestadveien 201, Bergen. Utfylling i fjæresonen. Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-12: 9s.
WKN_Rapport_2018_11

Wergeland Krog, O.M. 2018. Risøybukta, Stavern. Konsekvensutredning tema naturmangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-11: 22s.

WKN_Rapport_2018_10

Wergeland Krog, O.M. 2018. Hulsbekken, Hobøl. Vurdering av konsekvenser for naturmangfold ved restaurering av en demning i bekken. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-10: 9s.
WKN_Rapport_2018_9

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, J.B. 2018. Viernbukta i Asker, kartlegging av marine naturtyper og naturmiljø, konsekvensvurdering av utvidelse av fellesbrygge. Revisjon I. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-9: 16s.
WKN_Rapport_2018_8

Wergeland Krog, O.M. 2018. Grønsund flytebrygge, Sarpsborg. Kartlegging av naturmangfold, konsekvensvurdering av tiltaket. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-8: 9s.
WKN_Rapport_2018_7

Wergeland Krog, O.M. 2018. Botnekilen båthavn, Hvaler. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med utvidelsesplaner. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-7: 11 s.WKN_Rapport_2018_6

Wergeland Krog, O.M. 2018. Berger Gnr/bnr 57/57, Skedsmo kommune. Kartlegging av fremmede arter. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-6: 16 s.
WKN_Rapport_2018_5

Wergeland Krog, O.M. 2018. Spydeberg miljødeponi AS, Alternativ II. Konsekvensvurdering tema naturmangfold. Kartlegging av naturtyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-5: 19 s.
WKN_Rapport_2018_4

Wergeland Krog, O.M. 2018. Bruket 23 og29, Fredrikstad. Kartlegging av naturtyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-4: 18 s.
WKN_Rapport_2018_3

Wergeland Krog, O.M. 2018. Et eiketre i Lundgårdsvei 55, Sarpsborg. Vurdering av verdi for biomangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-3: 9 s.
WKN_Rapport_2018_2

Wergeland Krog, O.M. 2018. Ti hule eiker i Fredrikstad. Skjøtselstiltak. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-2: 11 s.

WKN_Rapport_2018_1

Wergeland Krog, O.M. & Schulze, P-E. 2018. Kanalen, Stavern. Kartlegging av marine naturtyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2018-1: 18 s. + 3 vedlegg.


2017


WKN_Rapport_2017_10

Wergeland Krog, O.M. 2017. Wirgo av Krokstrand. Fjerning av skipsvraket fra Indre Iddefjord - Enningdalselva naturreservat i Halden kommune. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2017-10: 11 s.Naturvernforbundet i Østfold 2017.

Naturvernforbundet i Østfold 2016. Spøkelsesredskap i sjøen. Utprøving av metode for lokalisering av tapt redskap samt strategier for å hindre redskapstap. Naturvernforbundet i Østfold 2017 - 1: 17s.
NIBIO Notat Svartlistekartlegging 2017 rev05.01.18

Wergeland Krog, O.M. og Håkon Borch 2017. Kartlegging av svartelistearter langs E6 fra Uthuskrysset til Vienkrysset. NIBIO Notat Svartlistekartlegging 2017 rev05.01.18. 49 s.Biofokus-notat_2017-43

Olsen, K.M. og Wergeland Krog, O.M. 2017. Biologiske undersøkelser ved Solbakkmoen, Porsgrunn i 2017. BioFokus-notat 2017-43. 12 s.WKN_Rapport_2017_9

Wergeland Krog, O.M. 2017. Bergsbygdavegen. Vurdering av konsekvenser av vegutvidelse ved to hule eiker. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2017-9: 16 s. + vedlegg.WKN_Rapport_2017_8

Wergeland Krog, O.M. 2017. Åmotåsen boligområde. Kartlegging av naturtyper, biomangfold og fremmede arter. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2017-8: 15 s. 


WKN_Rapport_2017_7

Wergeland Krog, O.M. 2017. Komperødlandet, Sarpsborg. Etablering av fire sandstrender - vurdering av skadevirkning for naturmangfoldet. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2017-7: 14 s. WKN_Rapport_2017_6

Wergeland Krog, O.M. og Schulze, P-E. 2017. Vollen Marina i Asker. Kartlegging av marine naturtyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2017-6: 14 s.WKN_Rapport_2017_5

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, J.B. 2017. Viernbukta i Asker, kartlegging av marine naturtyper og naturmiljø, konsekvensvurdering av utvidelse av fellesbrygge. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2017-5: 17 s. 


WKN_Rapport_2017_4

Wergeland Krog, O.M. 2017. Måna industriområde. Kartlegging av fremmede arter. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2017-4: 13 s.

WKN_Rapport_2017_3

Wergeland Krog, O.M. 2017. Stensvik granittfjell, Fredrikstad. Kartlegging av naturtyper og biomangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2017-3: 18 s. WKN_Rapport_2017_2

Wergeland Krog, O.M. 2017. Ødegård i Trøgstad. Kartlegging av biomangfold i forbindelse med nydyrking. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2017-2: 8 s. WKN_Rapport_2017_1

Wergeland Krog, O.M. 2017. Ånnerudskogen i Asker. Etablering av brannkum - påvisning av rankstarr. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2017-1: 7 s. 2016


WKN_Rapport_2016_6

Wergeland Krog, O.M. 2016. Skjærviken og Vispen naturvernområde.
Informasjonstiltak. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2016-6: 5 s.Biofokus-notat_2016-37.jpg

Olsen, K.M. og Wergeland Krog, O.M. 2016. Biologiske undersøkelser i forbindelse med detaljregulering av Tåtøy Østre, Tåtøybukta. BioFokus-notat 2016-37. 19 s.WKN_Rapport_2016_5

Wergeland Krog, O.M. 2016. Åtte hule eiker i Fredrikstad. Skjøtselstiltak og artsinventering. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2016-5: 22 s. + vedl.WKN_Rapport_2016_4

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, J.B. 2016. Sjøvollbukta i Asker. Kartlegging av dybde-forhold, marine naturtyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2016-4: 16 s.WKN_Rapport_2016_3

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, K.M. 2016. Larvik gjestehavn. Kartlegging av marine naturtyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2016-3: 13 s.WKN_Rapport_2016_2

Wergeland Krog, O.M. 2016. Kilebutangen slåttemark. Grøfterensk og andre skjøtselstiltak.
Wergeland Krog Naturkart Rapport 2016-2: 12 s.WKN_Rapport_2016_1

Wergeland Krog, O.M. og Båtvik, J.I. 2016. Røds Brug ballastområde. Informasjonstiltak, skjøtselsplan og skjøtselsråd. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2016-1: 11 s.NiO_Rapport_2016_1

Naturvernforbundet i Østfold 2016. Nøkkelbiotoper i skog. Kontroll av MiS-figurer i Østfold. Naturvernforbundet i Østfold rapport 2016-1: 13s. + 2 vedlegg.WKN_Rapport_2016_1a

Wergeland Krog, O.M. 2016. Aalerud gård, detaljregulering av massemottak. Kartlegging av naturtyper og konsekvensvurdering av tiltaket. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2016-1a: 12 s.


2015

WKN_Rapport_2015_6

Wergeland Krog, O.M. 2015. Naturtypekartlegging i Spydeberg kommune 2014 - 2015. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2015-6: 14 s. + vedlegg (beskrivelser 95 s. + kart).WKN_Rapport_2015_5

Wergeland Krog, O.M. 2015. Sande kommune, Skjervika - plassering av flytebrygge. Kartlegging av naturmiljø og konsekvensvurdering av tiltaket. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2015-5: 14 s.WKN_Rapport_2015_4

Wergeland Krog, O.M. 2015. Saastadbråten - boliger i Rygge kommune. Kartlegging av naturtyper og konsekvensvurdering av tiltaket. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2015-4: 10 s.MU Rapport 2015-32

Gaarder, G. & Wergeland Krog, O. 2015. Områderegulering for Horvnes i Alstahaug. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2015:32. 72 s.WKN_Rapport_2015_3

Wergeland Krog, O.M. 2015. Ostsundveien 30, Asker. Vurdering av konsekvenser for biomangfoldet av anlagt molo. Sande kommune - plassering av badebrygge. Kartlegging av naturmiljø.  Wergeland Krog Naturkart Rapport 2015-3: 15 s.


WKN_Rapport_2015_2

Wergeland Krog, O.M. 2015. Sande kommune - plassering av badebrygge. Kartlegging av naturmiljø.  Wergeland Krog Naturkart Rapport 2015-2: 14 s.WKN_Rapport_2015_1

Wergeland Krog, O.M. 2015. Brønnøyveien 51, Asker. Kartlegging av marine naturtyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2015-1: 10 s.


2014
WKN_Rapport_2014_6

Wergeland Krog, O.M. 2014. Naturbeitemarker i Rakkestad. Feltkontroll av utvalgte lokaliteter i forbindelse med regionalt miljøprogram. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2014-6: 16 s. + vedlegg.WKN_Rapport_2014_5

Wergeland Krog, O.M. og Wergeland Krog, A. 2014. Storsandhavna. Utredning av marin biologi i forbindelse med utvidelse av molo. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2014-5: 26 s.Biofokusrapport2014-19

Blindheim, T. og Wergeland Krog, O.M. 2014. Konsekvensutredning for Fredrikshald brygge, deltema: Naturmiljø og biologisk mangfold. Tyska og Hollenderen, Halden komune. BioFokus-rapport 2014-19: 24 s. inkl. vedlegg.


WKN_Rapport_2014_4

Wergeland Krog, O.M. 2014. Verket i Moss. Kartlegging av marine naturtyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2014-4: 12 s.WKN_Rapport_2014_3

Wergeland Krog, O.M. 2014. Spydeberg Miljødeponi as. Kartlegging av naturtyper og biomangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2014-3: 28 s.WKN_Rapport_2014_2

Wergeland Krog, O.M. 2014. Kartlegging av myrer i Østfold og Aurskog-Høland. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2014-2: 12 s.WKN_Rapport_2014_1

Wergeland Krog, O.M. 2014. Naturtypekartlegging i Trøgstad kommune 2013-2014. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2014-1: 16 s. + 1 vedl. (Beskrivelser og kart, 105 s.).


2013
 
WKN_Rapport_2013_10

Wergeland Krog, O.M. og Løfall, B.P. 2013. Jyrihelleren frivillig vern - vurdering av tilleggsareal. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2013-10: 7 s.WKN_Rapport_2013_9

Wergeland Krog, O.M. 2013. Torgetmosen – Strømsmosen torvuttak. Kartlegging av naturtyper og konsekvensvurdering av tiltaket. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2013-9: 12 s.WKN_Rapport_2013_8

Wergeland Krog, O.M. 2013. Parkveien 27 – omsorgsboliger. Rygge kommune. Kartlegging av naturtyper og konsekvensvurdering av tiltaket. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2013-8: 10 s.WKN_Rapport_2013_7

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, J.B. 2013. Slemmestad havn – Kuodden. Kartlegging av marine naturyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2013-7: 16 s.WKN_Rapport_2013_6

Wergeland Krog, O.M. 2013. Småbåthavn ved Fossby, Aremark kommune. Kartlegging av naturtyper og konsekvensvurdering av tiltaket. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2013-6: 13s.
WKN_Rapport_2013_5

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, J.B. 2013. Quality Hotel & Resort Skjærgården, Langesund.
Kartlegging av marine naturyper og naturmiljø ved planlagt hotellbrygge. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2013-5: 14s. + 1 vedlegg.WKN_Rapport_2013_4

Wergeland Krog, O.M. 2013. Trio-Parken, Moss. Kartlegging av naturtyper og biomangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2013-4: 9s.
MU Rapport 2013_35

Larsen, B.H. og Wergeland Krog, O.M. 2013. Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark i juni 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2013-35: 1-49.
WKN_Rapport_2013_3

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, J.B. 2013.  Brygge Skjæløy, gnr 118 bnr 79 Onsøy. Kartlegging av marine naturtyper og konsekvensvurdering av tiltaket. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2013-3: 14s.
WKN_Rapport_2013_2

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, J.B. 2013. Vestfjorden avløpsselskap. Kartlegging av marine naturtyper og naturmiljø ved anlegget på Bjerkås. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2013-2: 12s.
WKN_Rapport_2013_1

Wergeland Krog, O.M. 2013. Eskelund syd, Rygge kommune. Kartlegging av naturtyper og vurdering av potensial for forekomst av sjeldne arter. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2013-1: 11s.

2012

WKN_Notat_2012_10

Wergeland Krog, O.M. Hafslundsøy barnehage. Kartlegging av naturtyper og biomangfold.  Wergeland Krog Naturkart Notat 2012-10: 11s.WKN_Notat_2012_9

Wergeland Krog, O.M. 2012. Gang- og sykkelvei Hovin skole - Gransodden, Spydeberg. Kartlegging av naturtyper og biomangfold langs traséen.  Wergeland Krog Naturkart Notat 2012-9: 15s.WKN_Notat_2012_8

Wergeland Krog, O.M. Åkebergmosen II, Råde. Kartlegging av naturtyper og biomangfold.  Wergeland Krog Naturkart Notat 2012-8: 15s.WKN_Notat_2012_7

Wergeland Krog, O.M. 2012. Bredsand skole i Rygge. Kartlegging av naturtyper og biomangfold.  Wergeland Krog Naturkart Notat 2012-7: 9s.MU Rapport 2012-12

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O.M. 2012. Siragrunnen vindpark. Oppdatert konsekvensutredning på tema naturmiljø etter trekktellinger i 2009-10. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-12: 83s.WKN_Notat_2012_6

Wergeland Krog, O.M.  2012. Havneberget, Slevik. Kartlegging av naturtyper og biomangfold.  Wergeland Krog Naturkart Notat 2012-6: 12s.WKN_Notat_2012_5

Wergeland Krog, O.M.  og Olsen, J.B. 2012. Asdalstrand. Kartlegging av marine naturtyper og naturmiljø.  Wergeland Krog Naturkart Notat 2012-5: 13s.BioFokus-rapport 2012-22

Wergeland Krog, O.M. & Olsen, K.M. 2012. Holmestrand fjordhotell. Kartlegging av biomangfold/
ålegras i planområde for molo og småbåthavn - versjon 2. BioFokus-rapport 2012-22: 16s.


WKN_Rapport_2012_2

Wergeland Krog, O.M., Viker, M. & Løfall, B.P. 2012. Gretnes - Sundløkka II. Kartlegging av naturmangfold, konsekvensvurdering av reguleringsplanutkastet. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2012-2: 31s.


WKN_Rapport_2012_1

Wergeland Krog, O.M. og Olsen, J.B. 2012. Ny flyplass ved Grøtnes i Hammerfest og Kvalsund kommuner. kartlegging av maringe naturtyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2012-1: 16s.WKN_Notat_2012_4

Wergeland Krog, O.M. 2012. E18 Ørje - svenskegrensen. Tilleggskartlegging Krokstadtjern sør.
Wergeland Krog Naturkart Notat 2012-4: 10s.WKN_Notat_2012_3

Wergeland Krog, O.M. 2012. Opdal i Trøgstad. Kartlegging av biomangfold i forbindelse med nydyrking. Wergeland Krog Naturkart Notat 2012-3: 9s.WKN_Notat_2012_2

Wergeland Krog, O.M. og Lundsør, E. 2012. Vestbase as. Vikanholmen vest - kartlegging av
marine naturtyper og naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Notat 2012-2: 10s.Havsul_1_rapport_2011

Larsen, B. H., Fagerhol, J., Grønningsæter, E., Mork, K., Olsen, O. & Wergeland Krog,
O. 2012. Havsul I i Sandøy kommune. Resultater fra overvåking av sjøfugl i 2011. Multiconsult,
Ålesund/Oslo. 73 s. + vedlegg.


WKN_Notat_2012_1

Wergeland Krog, O.M. 2012. E18 Ørje – svenskegrensen. Kartlegging av
naturtyper. Wergeland Krog Naturkart Notat 2012-1: 24s. + 1 vedlegg.

2011  
BioFokus-rapport 2011-33

Wergeland Krog, O.M. & Olsen, K.M. 2011. Holmestrand fjordhotell. Kartlegging av biomangfold/
ålegras i planområde for molo og småbåthavn. BioFokus-rapport 2011-33: 14s.


WKN_Notat_2011_3

Wergeland Krog, O.M. 2011. Egeberg i Trøgstad. Kartlegging av biomangfold i forbindelse med nyrdyrking. Wergeland Krog Naturkart Notat 2011-3: 7s.WKN_Notat_2011_2

Wergeland Krog, O.M. 2011. Naturtyper i Hobøl. Oppdatering av kommunens naturtyperegister.  Wergeland Krog Naturkart Notat 2011-2: 7s. + 2 vedlegg (64s. + kart)


WKN_Notat_2011_1

Wergeland Krog, O.M. 2011. Naturtyper i Askim. Sammenstilling og digitalisering av kommunens naturtyperegistreringer fra perioden 1996 - 2002. Wergeland Krog Naturkart Notat 2011-1: 7s. + 2 vedlegg (67s.)


WKN_Rapport_2011_2

Wergeland Krog, O.M. & Olsen, J.B. 2011. Skiphellebukta. Kartlegging av marine naturtyper i forbindelse med reguleringsplan for Drøbak Fjordhotell. Wergeland Krog Naturkart
Rapport 2011-2: 9s.


WKN_Rapport_2011_1

Wergeland Krog, O.M., Viker, M. og Løfall, B.P. 2011. Gretnes - Sundløkka. Kartlegging av naturmangfold, konsekvensvurdering av reguleringsplanutkastet. Wergeland Krog Naturkart
Rapport 2011-1: 30s. + vedleggNZF_Rapport_2011-14

Van der Kooij, J., Buertange, P., Wergeland Krog, O.M. & Isaksen, K. 2011. Effekter av
sprengninger på flaggermus i dvale. En undersøkelse foretatt i forbindelse med utvidelsen av E18 ved
Kykkelsrudgruvene, Askim i Østfold. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 14. 33 s.2010  
WKN_Notat_2010_6

Wergeland Krog, O.M. 2010. Naturtyper i Skiptvet. Sammenstilling og digitalisering av kommunens naturtyperegistreringer fra perioden 2003 - 2008. Wergeland Krog Naturkart Notat 2010-6: 7s. + vedlegg. (vedlegg 1 - faktaark (77Mb) er utelatt av hensyn til størrelsen på publikasjonen).WKN_Notat_2010_5

Wergeland Krog, O.M. 2010. Jellestadveien 37 - naturundersøkelser. Vurdering av planområdets
 egnethet som leveområde for stor salamander. Wergeland Krog Naturkart Notat 2010-5: 9s.


WKN_Notat_2010_4

Wergeland Krog, O.M. 2010. Tema: Nøtsund - omlegging og utvidelse av bryggeanlegg. Ny vurdering
av konsekvemser for naturmiljøet i Nøtsundet. Wergeland Krog Naturkart Notat 2010-4: 13s.WKN_Notat_2010_3

Wergeland Krog, O.M. 2010. Storerud i Askim. Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med nydyrking. Wergeland Krog Naturkart Notat 2010-3: 9s.MU Rapport 2010-50

Larsen, B.H og Wergeland Krog, O.M. 2010. Grunnfjorden naturreservat i Øksnes kommune. Naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010-50: 1-46.MU Rapport 2010-46

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O. M. 2010. Røstlandet naturreservat i Røst kommune.
Naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:46: 1-37.
WKN_Rapport_2010_2

Wergeland Krog, O.M., & Laugsand, A. 2010. Naturtypekartlegging i Halden kommune 2009-2010. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2010-2: 1-28 + 2 vedl. (Kart + Faktaark 446s.)


  

Biofokus-rapport 2010-20

Laugsand, A., Wergeland Krog, O.M. & Blindheim, T. Naturtypekartlegging i Fredrikstad kommune 2009.  Biofokus-rapport 2010-20: 1-136.WKN_Notat_2010_2

Wergeland Krog, O.M. 2010. Røsnæskilen øst. Undersøkelse av forekomst av ålegress i planområde
for småbåthavn. Wergeland Krog Naturkart Notat 2010-2: 10s.


        
WKN_Notat_2010_1

Wergeland Krog, O.M. 2010. Tema: Nøtsund, Nordre Karlsøy - mudring.
Forundersøkelser vedr. mudring til brygge på Gnr/bnr 113/102. Wergeland Krog Naturkart
Notat 2010-1: 1-9 + vedl.


WKN_Rapport_2010_1

Wergeland Krog, O.M. 2010. Faunapassasje Kalnes. Vurdering av faunapassasje ved nytt
Østfoldsykehus på Kalnes i Sarpsborg. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2010-1: 11s.MU Rapport 2010-26

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O.M. 2010. Fv 888 Kryssing av Morfjorden i Hadsel kommune. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010-26: 1-42.

2009
WKN_Rapport_2009_1

Wergeland Krog, O.M. & Olsen, K.M. 2009. Reguleringsplan Bussevika, marin kartlegging og
vurdering av konsekvenser for naturmiljøet. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2009-1: 1-15.WKN_Rapport_2009_2a

Wergeland Krog, O.M. & Olsen, K.M. 2009. Skjebergkilens Marina AS, reguleringsplan. Marin kartlegging og vurdering av konsekvenser for naturmiljøet. Wergeland Krog Naturkart Rapport
2009-2a: 1-18.


WKN_Rapport_2009_2b

Wergeland Krog, O.M. & Olsen, K.M. 2009. Skjebergkilens Marina AS, reguleringsplan.
Terrestrisk kartlegging og vurdering av konsekvenser for naturmiljøet. Wergeland Krog
Naturkart Rapport 2009-2b: 1-13.


WKN_Notat_2009_1

Wergeland Krog, O.M. 2009. Klepperbekken, Idd, Halden kommune. Naturkartlegging og
vurdering av naturverdier. Wergeland Krog Naturkart Notat 2009-1:1-7.MU Rapport 2009-46

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O.M. 2009. Kommunedelplan for Ytre havn i Bodø og
reguleringsplan for Kvalvikodden. Konsekvenser for terrestrisk botanikk, terrestrisk zoologi
og marinbiologi. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-46: 1-59 + vedlegg.


MU Rapport 2009-41

Larsen, B.H., Alvereng, P., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Skogvoll naturreservat i Andøy kommune. Naturtyper, fugl og sjøpattedyr. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:41: 1-64.MU Rapport 2009-37

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Karlsøyvær naturreservat i Bodø
Naturtyper, fugl og sjøpattedyr. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:37: 1-68.MU Rapport 2009-25

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O.M. 2009. Kartlegging av naturtyper i Frøya kommune i 2008. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-25: 1-38 + vedlegg.
2008
WKN_Rapport_2008_1

Wergeland Krog, O.M. 2008. Nedre Ugstad næringsområde. Kartlegging av naturmiljø. 
Wergeland Krog Naturkart Rapport 2008-1: 1-12.WKN_Notat_2008_1

Wergeland Krog, O.M., Bøhmer Olsen, J. & Poelchau, K. 2008. Røds Bruk, utvalgte skjøtselstiltak. Wergeland Krog Naturkart Notat 2008-1: 1-11.WKN_Notat_2008_2

Wergeland Krog, O.M. 2008. Nordre Karlsøy, utvidelse av tre bryggeanlegg.
Naturtypekartlegging og vurdering av konsekvenser for naturmiljøet. Wergeland Krog
Naturkart Notat 2008-2: 1-12.


MU Rapport 2008-26

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2008. Siragrunnen vindpark. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008-26: 1-70.2007
WKN_Rapport_2007_2

Wergeland Krog, O.M. & Løfall, B.P. 2007. Kong Frederik II Golfbane. Kartlegging av
naturmiljø. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2007-2: 1-19.WKN_Rapport_2007_1

Wergeland Krog, O.M. 2007. Tema: Bryggen – reguleringsplan. Vurdering av konsekvenser for naturmiljøet i Skjebergkilen. Wergeland Krog Naturkart Notat 2007-1:1-8.WKN_Rapport_2007_2

Wergeland Krog, O.M. 2007. Tema: E6 – Hjelmungen Kulvert. Skisse over tilretteleggingstiltak for faunapassasje. Wergeland Krog Naturkart Notat 2007-2: 1-7.WKN_Notat_2007_3

Wergeland Krog, O.M. 2007. Tema: Nøtsund – omlegging og utvidelse av bryggeanlegg.
Vurdering av konsekvenser for naturmiljøet i Nøtsundet. Wergeland Krog Naturkart
Notat 2007-3: 1-9.


WKN_Notat_2007_4

Wergeland Krog, O.M. 2007. Tema: Lokale kulturminner i Sarpsborg kommune. Status for
prosjektet, anbefalinger for videre framdrift. Wergeland Krog Naturkart Notat 2007-4: 1-9.WKN_Notat_2007_5

Wergeland Krog, O.M. 2007. Grimsøykilen marina – omlegging og utvidelse av bryggeanlegg.
Vurdering av konsekvenser for naturmiljøet. Wergeland Krog Naturkart Notat 2007-5: 1-9.MU Rapport 2007-58

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2007. Sammenbindingskorridoren til Mauken og
Blåtindskyte- og øvingsfelt. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning
Rapport 2007-58: 1-58.


MU Rapport 2007-61

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2007. Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde i
Karlsøy kommune, Troms. Kulturlandskap og vegetasjon. Miljøfaglig Utredning
Rapport 2007-61: 1-55.Biofokus-rapport 2007-1

Blindheim, T., Olsen, K.M. & Wergeland Krog, O. M. 2007. Oppdatering av naturtypekartet for
Hvaler kommune, Østfold. Biofokus-rapport 2007-1; 1-14.
2006
WKN_Notat_2006_1

Wergeland Krog, O.M. 2006. E6 4-felt gjennom Sarpsborg, vurdering av kombinert gang- /sykkelveg
og faunapassage v/Guslund Nedre. Wergeland Krog Naturkart Notat 2006-1:1-3.WKN_Notat_2006_2

Wergeland Krog, O.M. 2006. E6 4-felt gjennom Sarpsborg, vurdering av bruløsning over
Skjebergbekken kontra kulvert. Wergeland Krog Naturkart Notat 2006-2: 1-6.MU Rapport 2006-15

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2006. Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006-15: 1-35.


MU Rapport 2006-16

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2006. Konsekvensutredning for Havsul 2, Giske og Haram kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006-16: 1-37.


MU Rapport 2006-17

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2006. Konsekvensutredning for Havsul IV, Averøy og Eide kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006-17: 1-34.2005
WKN_Rapport_2005_1

Wergeland Krog, O.M. 2005. Spro Havn – boligutvikling. Konsekvensanalyse naturmiljø. 
Wergeland Krog Naturkart Rapport 2005-1: 1-26 + vedlegg.WKN_Notat_2005_1

Wergeland Krog, O.M. 2005. E6 4-felt Bakke bru - Solbergkrysset. Vurdering av faunapassager. Wergeland Krog Naturkart Notat 2005-1: 1-6.WKN_Notat_2005_1

Solvang, R., Olsen, K.M. & Wergeland Krog, O.M. 2005. Biologisk mangfold på Rygge
hovedflystasjon, Råde og Rygge kommuner, Østfold. Forsvarsbygg BM-rapport nr.
71 (2004): 1-56 + vedlegg.2004

WKN_Rapport_2004_4

Wergeland Krog, O.M. 2004.  Biologisk mangfold i Moss, Rygge og Råde. Del I - mål og tiltak.  Wergeland Krog Naturkart og Landbrukskontoret Moss, Rygge, Råde. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2004-4: 42s.

(Rapporten var opprinnelig ferdig i 2001 men politisk behandling medførte at rapporten ikke ble trykket før i 2004. Tilhørende del II ble publisert i 2001).WKN_Rapport_2004_3

Wergeland Krog, O.M. 2004.  Rødlistearter i Enningdalselvas nedbørsfelt. Kartlegging og
systematisering av funn av rødlistede ferskvannsarter i Enningdalselvas nedbørsfelt. 
Wergeland Krog Naturkart Rapport 2004-3: 1-11 + Vedl.


WKN_BM_Rauoey_60_2003

Wergeland Krog, O.M. 2004.  Biologisk mangfold på Rauøy fort, Fredrikstad kommune, Østfold. Forsvarsbygg, eiendomsforvaltning BM-rapport nr. 60 - 2003: 1-51 + Vedl.WKN_Rapport_2004_2

Wergeland Krog, O.M. & Martinsen, S.O. 2004.   Naturtyper i Våler, kartlegging av naturtyper og
tiltak for bevaring avbiologisk mangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2004-2: 1-29 + Vedl.WKN_Rapport_2004_1

Wergeland Krog, O.M. 2004.   Naturtyper i Eidsberg. Kartlegging av naturtyper og tiltak for
bevaring av biologisk mangfold. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2004-1: 1-43 + Vedl.2003
WKN_Rapport_2003_1

Wergeland Krog, O.M. 2004.  Biologisk mangfold og vilt i Askim. Kartlegging av- og tiltak for
bevaring av viktige områder for biologisk mangfold og vilt. Wergeland Krog Naturkart Rapport
2003-1: 46s. + vedl.


WKN_E6_AvbotendeTiltak_2003

Wergeland Krog, O.M. 2003. E6 4-felt Svingenskogen - Kalnessvingen. Avbøtende tiltak og biologisk mangfold. 16 s.Forsvarsbygg_BM_rapp_60_2003

Wergeland Krog, O.M. 2003. Biologisk mangfold på Rauøy fort, Fredrikstad kommune, Østfold. Forsvarsbygg BM-rapport nr 60 - 2003: 1-51 + Vedl.
2002
WKN_BM_Halden_2002

Wergeland Krog, O.M. 2002. Biologisk mangfold i Halden kommune. Kartlegging av naturtyper
og viktige lokaliteter for biologisk mangfold. Wergeland Krog Naturkart og Halden kommune
2002 :1-23 + Vedl.WKN_BM_Hvaler_2002

Wergeland Krog, O.M. 2002. Biologisk mangfold i Hvaler kommune. Kartlegging av naturtyper
og viktige lokaliteter for biologisk mangfold. Wergeland Krog Naturkart og Hvaler kommune
2002 :1-19 + Vedl.WKN_KU_HaldenFengsel_2002

Wergeland Krog, O.M. & Fjeldstad, H. 2002. Prosjekt 10008 Nytt fengsel i Østfold - Torpum,
Halden kommune, konsekvensutredning biologisk mangfold og vilt. Wergeland Krog Naturkart og Miljøfaglig Utredning ans. 12s. 2001

WKN_Rapport_2001_1

Wergeland Krog, O.M. 2001.  Biologisk mangfold i Moss, Rygge og Råde. Del I I- status.  Wergeland Krog Naturkart og Landbrukskontoret Moss, Rygge, Råde. Wergeland Krog Naturkart Rapport 2001-1: 150s. + vedlegg.

(Tilhørende del I ( mål og tiltak) ble ikke publisert før etter politisk behandling som ble ferdig i 2004).